Algemene Reisvoorwaarden

Reissom, Reisduur en Reisprogramma
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het reisprogramma vermeld.
2. De reissom ( indien met vlucht geboekt ) is inclusief luchthavenbelastingen en security tax doch exclusief eventuele tussentijdse olie- en of brandstoftoeslagen.
3. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals aan de reisorganisator bekend waren op de dag van het bevestigen van het reisprogramma en/of offerte.
4. De reisduur is aangegeven in hele dagen waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen zijn gerekend ongeacht uw vluchttijden
Aanmelding en betaling:
1. Aanmelding vindt plaats door ondertekening van een aanmeldingsformulier of telefonische reservering. Houdt u er echter rekening mee dat een telefonische reservering ook een rechtsgeldige boeking is en dezelfde rechten en plichten met zich meebrengt als een schriftelijke reservering. Indien de aanmelding ten behoeve van andere deelnemers geschiedt, dan is de aanmelder voor alle door hem aangemelde deelnemers aansprakelijk. Aanmelding van minderjarigen dient te geschieden door ouder of voogd.
2. Direct na de door u aangemelde reservering zullen wij alle betreffende onderdelen voor u reserveren. Vanaf dat moment kan er dan ook niet meer kosteloos worden geannuleerd en zijn bij een eventuele annulering de in deze voorwaarden vermeldde kosten van toepassing (zie gedeelte annuleringen)
3. Na ontvangst van de bevestiging en factuur kan de gehele reissom worden voldaan of kan een aanbetaling gedaan worden van 50%  per deelnemer vermeerderd met eventuele verzekeringspremies. Dit moet in ieder geval binnen 10 dagen na de factuurdatum. Het resterend bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis in ons bezit te zijn.
4. Bij boekingen binnen 6 weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom voldaan worden. Indien u bij ons een reis boekt binnen 2 weken voor vertrek dan dient u het totaalbedrag met internetbankieren of telefonisch over te maken.
Verzekeringen, Paspoort, Visa en Inentingen
1. Er is geen reis- en bagageverzekering en/of annuleringsverzekering inbegrepen in de door reisorganisator gepubliceerde reissommen. De reisorganisator kan u van advies dienen voor het afsluiten van deze verzekeringen.
2. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van geldige documenten zoals paspoort, identiteitskaart, visa en bewijzen van inentingen. Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
Reisbescheiden en wijzigingen
1. De benodigde reisbescheiden kunnen in de regel niet eerder dan tussen 10 en 5 dagen voor vertrek in het bezit van de deelnemer komen.
2. Indien de reis binnen 2 weken voor vertrek wordt geboekt en de reisbescheiden eventueel per express verstuurd moeten worden of op de luchthaven van vertrek moeten worden klaargelegd dient de opdracht gever hiervoor 10,00 € per envelop extra te betalen.
3. Op verzoek kunnen, zover mogelijk, wijzigingen in de boekingen aangebracht worden. Eventuele kosten hiervoor zullen worden doorberekend aan de klant
4. Indien een geheel nieuwe reis wordt geboekt en de oude komt te vervallen, worden de annuleringsbepalingen van toepassing.

Doorgaan van de reis en Reiswijzigingen
1. De reisorganisator behoudt het recht voor een reis te annuleren wegens onvoldoende deelname. Wij verplichten ons dan tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reissom, zonder recht op schadevergoeding.
2. Indien door overmacht een reis niet door kan gaan, verplichten wij ons tot kennisgeving aan de deelnemer en tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reissom, zonder recht op schadevergoeding.
3. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn zulks ter onzer beoordeling, in vertrekdata of accommodatie, verplichten wij ons tot tijdige kennisgeving aan de deelnemer. Bij wijziging van accommodatie verplichten wij ons tot het aanbieden van een gelijkwaardige of betere accommodatie zonder verhoging van de reissom.
4. Vluchttijden van zowel lijndienst als van charter maatschappijen worden op de bevestiging van de reis vermeld aan de hand van de dan beschikbare gegevens verkregen door de maatschappij of agent. Deze tijden zijn altijd onder voorbehoud en kunnen dus afwijken van de tijden vermeld in de reisbescheiden.
5. Bij wijzigingen en/of vertragingen in de vluchtschema  van de geboekte reis ten gevolge van technische problemen, stakingen en/of weersomstandigheden zijn de internationale vervoersvoorwaarden voor vliegreizen volgens de Conventie van Warschau van toepassing.
Accommodatie
1. De kamers of appartementen dienen tenzij door hotel of appartementenhouder anders vermeld, ’s ochtends  tussen 10:00 en 12:00 uur te worden verlaten. Dit geldt ook als u met een nachtvlucht vliegt. Op het moment dat u de kamer dient te verlaten en dus uitcheckt vervalt ook het concept zoals bijvoorbeeld half pension of All Inclusive.
2. Wij kunnen aan de hotels uw preferentie voor een bepaalde kamer doorgeven. Uw voorkeur blijft echter een preferentie en kan nooit door ons gegarandeerd worden. Mocht u voor een bepaalde kamer middels een toeslag betaald hebben dan verplichten wij ons u deze te leveren.
3. Het kan voorkomen dat niet alle faciliteiten geopend zijn in bepaalde perioden (winterperiode). Denk hierbij bijvoorbeeld aan à la carte restaurants, zwembadfaciliteiten, strandfaciliteiten e.d.
4. Wij hebben getracht zoveel mogelijk te beschrijven bij de diverse accommodaties welke All Inclusive aanbieden wat het concept is in het betreffende hotel. Een hotel heeft echter ten alle tijden het recht een concept te wijzigen waardoor het toch kan afwijken van onze beschrijving.
Klachten
1. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst die op de plaats van bestemming door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in een andere passende vorm mee te delen aan de plaatselijke vertegenwoordiging van Golf2golf reizen, aan Golf2golf reizen zelf of aan de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond naar passende oplossingen zal streven. Dit kan ook per sms/faxbericht.
2. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Golf2Golf Travel & Events.
Heeft de reis geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Algemeen Voorbehoud
1. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma en prijzen binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute, indien hiertoe naar ons oordeel gegronde redenen bestaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of afwijkingen in afbeeldingen die op onze website, mailings of advertenties voorkomen.
2. De informatie op onze website/brochure is met grote zorg en aandacht samengesteld. Dit geldt ook voor koerswijzigingen. Ook kan het gebeuren dat bepaalde diensten en faciliteiten in het voor of naseizoen niet open zijn cq niet werken. Wij hebben hierop geen invloed.
Annuleringen:
Annuleringen dienen eerst telefonisch en dan aangetekend schriftelijk aan ons gemeld te worden. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd per persoon. Tevens de volledige kosten voor  internet vliegtickets van Transavia, KLM, Iberia, TAP,
Air Berlin, Ryan Air etc. Bij reizen met GolfProfessionals kan de Pro-fee doorberekend worden.
• tot 42 dagen voor vertrek € 175 per persoon
• van 42 dagen t/m 29 dagen voor vertrek 35 % van de reissom
• van 28 dagen t/m 15 dagen voor vertrek 50% van de reissom
• van 14 dagen t/m 6 dagen voor vertrek 75% van de reissom
• van 5 dagen t/m 1 dag voor vertrek 90 % van de reissom
• op de dag van vertrek gehele reissom
Indien een annulering niet schriftelijk aan ons wordt doorgegeven wordt deze ook niet in behandeling genomen en blijft uw reis dus geboekt staan!

Ingrid Balvert-Rooda
info@golf2golf.nl
www. Golf2Golf.nl
Tel; + 31(0)20 8454015